தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    நிலைகெடுதல் ; சோம்பல் கொள்ளுதல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • சோம்பல்கொள்ளுதல். Tinn. To be indolent;
  • நிலைகெடுதல். (w.) To be reduced in circumstances; to be ruined;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • v. intr. < சூம்பு+. To be reduced in circumstances; to beruined; நிலைகெடுதல். (W.)
  • v. intr.< சோம்பு. To be indolent; சோம்பல்கொள்ளுதல். Tinn.
  • v. intr.< சோம்பு. To be indolent; சோம்பல்கொள்ளுதல். Tinn.