தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  வெற்றிலைச் சுருள் ; சுருளுகை ; சுருண்ட பொருள் ; கட்டு ; ஐவகைக் கூந்தல் முடிகளுள் ஒன்று ; மகளிர் காதணிவகை ; ஒலைச்சுருளின் மடிப்பு ; திருமணத்தில் மணமக்களுக்குத் தாம்பூலத்துடன் கொடுக்கும் பரிசு ; நாளம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • சுருண்ட பொருள். தாமரை மென்சுருள். (சூளா.நாட்டுப்.18). 2. Rolls, scroll, coil, curl;
 • சுருளுகை. 1. Rolling;
 • வெற்றிலைச்சுருள். சுருளைச் சேடியர் செப்பொடு மேந்த (சீவக. 197, உரை). 7. Roll of betel leaves;
 • கலியாணத்தில் மணமக்களுக்குத் தாம்பூலத் துடள் கொடுக்கும் பரிசு. Loc. 8. Presents with betel given to bride and bridegroom;
 • நாளம். (பிங்.) Lotus stalk;
 • மகளிர் காதணிவகை.செட்பொன் செய்சுருளுந் தெய்வக்குழைகளும் (கம்பரா. பூக்கொய். 5). 6. Women's ear-ornament;
 • கட்டு. இலைச்சுருள். 3. Bundle, as of leaves;
 • ஒலைச்சுருளின் மடிப்பு. சுருள்பெறு மடியை நீக்கி. (பெரியபு. தடுத்தாட். 58). 4. Fold of an ola roll;
 • மகளிர் ஐம்பான்முடிகளுள் ஒன்று. (பு. வெ. 9, 35, உரை.) 5. Women's hair curled and tied up in dressing, one of ai-m-pāṉ-muṭi, q.v.;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • s. a roll, scroll, curl, சுருட்டு; 2. a curled or crisped leaf; 3. the involved folds of the young lotus plant while yet under water; 4. women's earornament. சுருள் அமுது, betel and arecanut, a term of respectful offering, தாம் பூலம். சுருள் பண்ண, to roll up an ola letter. சுருள் மடிக்க, to fold betel-leaf. ஓலைச் சுருள், a palm-leaf scroll. பட்டுச் சுருள், a roll of silk. பாய்ச் சுருள், a furl of sails, a roll of mats. வெற்றிலைச் சுருள், a roll of betelleaves for chewing.
 • சுருளு, I v. i. be rolled up, become coiled, சுருண்டுபோ.

வின்சுலோ
 • [curuḷ] ''s.'' Roll, scroll, involution, coil, சுருட்டு. 2. A curl, ringlet, crisped leaf, tendril, &c., மயிர்ச்சுருள்முதலியன. 3. A roll of betel leaves for chewing, வெற்றிலைச்சுருள். ''(c.)'' 4. The involved folds of the young lotus, தாமரையுட்சுருள். 5. Female hair, பெண் மயிர். 6. Ladies' hair dressed or folded in a particular manner, ஐம்பாலினொன்று. சுருளில்வைத்தடக்கஞ்செய்திருக்கிறது. This is enclosed in an envelope.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. < சுருள்-. [K. suruḷi, M.curuḷ, Tu. suruḷ.] 1. Rolling; சுருளுகை. 2.Roll, scroll, coil, curl; சுருண்ட பொருள். தாமரைமென்சுருள் (சூளா. நாட்டுப். 18). 3. Bundle, as ofleaves; கட்டு. இலைச்சுருள். 4. Fold of an olaroll; ஓலைச்சுருளின் மடிப்பு. சுருள்பெறு மடியைநீக்கி (பெரியபு. தடுத்தாட். 58). 5. Women's haircurled and tied up in dressing, one of ai-m-pāṉ-muṭi, q.v.; மகளிர் ஐம்பான்முடிகளுல் ஒன்று.(பு. வெ. 9, 35, உரை.) 6. Women's ear-ornament; மகளிர் காதணிவகை. செம்பொன் செய்சுருளுந் தெய்வக்குழைகளும் (கம்பரா. பூக்கொய். 5).7. Roll of betel leaves; வெற்றிலைச்சுருள். சுருளைச்சேடியர் செப்பொடு மேந்த (சீவக. 197, உரை). 8.Presents with betel given to bride and bridegroom; கலியாணத்தில் மணமக்களுக்குத் தாம்பூலத்துடன் கொடுக்கும் பரிசு. Loc.
 • n. < சுருள்-. Lotus stalk;நாளம். (பிங்.)