தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  ஆடை முதலியவற்றின் சுருக்கு ; சிறுமை ; வறுமை ; இவறல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • சங்கிரகம். 1. [M. curukkam.] Brevity, conciseness;
 • சங்கிரகமானது. 2. [M. curukkam.] Abbreviation, epitome, abstract, gist;
 • ஆடை முதலியவற்றின் சுருக்கு.Loc. 7. Fold or pucker in a garment, crease;
 • வறுமை. சிறிய சுருக்கத்து வேண்டு முயர்வு (குறள்,963). 5. Poverty, want;
 • உலோபம். Loc. 6. Miserliness;
 • சிறுமை. (W.) 3. [M. curukkam.] Smallness, shortness;
 • குறைவு. சுருக்க முற்றனரரக்கர் (கம்பரா. முதற்போ. 189). 4. Diminution, decrease, contraction;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • s. (சுருங்கு) brevity, shortness, சங்கிரகம்; 2. abbreviation, abridgment, compendium, அடக்கம்; 3. contraction, decrease, குறைவு; 4. a plait or small fold in a garment, சுருக்கு; 5. miserliness, உலோபம். சுருக்கத்திலே பிடிக்க, to retrench, to make short work of a thing. சுருக்கமான வழி, a short road, a short or concise method. சுருக்கமாயிருக்க, to be small, to be in plaits.

வின்சுலோ
 • [curukkm] ''s.'' An abridgment, abbrevi ation, epitome, abstract, அடக்கம். 2. Bre vity, conciseness, சங்கிரகம். 3. Smallness, சிறுமை. 4. Diminution, decrease, retrench ment, contraction, குறைவு. 5. Poverty. indigence, தரித்திரம். 6. A fold or plait in a garment, வஸ்திரச்சுருக்கு. 7. A tie or bandage to tighten, கட்டு; [''ex'' சுருங்கு, ''v.'']
 • ''v. noun.'' Shrinking, contract ing, closing, shrivelling.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. < சுருங்கு-. 1. [M.curukkam.] Brevity, conciseness; சங்கிரகம். 2.[M. curukkam.] Abbreviation, epitome,abstract, gist; சங்கிரகமானது. 3. [M. curukkam.]Smallness, shortness; சிறுமை. (W.) 4. Diminution, decrease, contraction; குறைவு. சுருக்கமுற்றனரரக்கர் (கம்பரா. முதற்போ. 189). 5.Poverty, want; வறுமை. சிறிய சுருக்கத்துவேண்டு முயர்வு (குறள், 963). 6. Miserliness;உலோபம். Loc. 7. Fold or pucker in a garment,crease; ஆடை முதலியவற்றின் சுருக்கு. Loc.