தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    யானை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • யானை. (யாழ்.அக.) Elephant;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • சுண்டாலி, s. an elephant, யானை.

வின்சுலோ
  • [cuṇṭālam ] --சுண்டாலி, ''s.'' An ele phant, யானை. (சது.) W. p. 851. SUN'D'ALA.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < šuṇḍā-la. Elephant; யானை. (யாழ். அக.)