தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • இரத்தாசயம்.(யாழ். அக.) Heart;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
இரத்தாசயம்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. prob. jīvita + jña. Heart; இரத்தாசயம். (யாழ். அக.)