தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • தானியம். (யாழ். அக.) Grain;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < jīva +. Grain; தானியம். (யாழ். அக.)