தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • ஒருவகை மரம். (L.) Sapodilla, m.tr., Achras sapota;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id.+. Sapodilla, m. tr.Achras sapota; ஒருவகைமரம். (L.)