தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  கொப்புளம் ; நச்சுக்கட்டி ; அபிநயத்துக்குரிய ஆண்கையுள் ஒன்று ; கருஞ்சிலந்திமரம் ; சிலந்திப்பூச்சி ; கோரைவகை ; கோமேதகவகை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • . 3. Edible sedge. See சிலந்தியரிசி.
 • கருஞ்சிலந்தி. 2. Small-leaved golden-blossomed pear tree;
 • மரவகை. 1. Panicled golden-blossomed pear tree, s.tr., Ochnasquarrosa;
 • அபிநயத்துக்குரிய ஆண்கையுள் ஒன்று . (சிலப். பக். 92, ft.) 3. (Nāṭya.) A hand-pose expressive of the emotions of men;
 • விஷககட்டி. 2. [M. cilanni.] Abscess, ulcer, venereal boil;
 • கொப்புளம். 1. Pimple, small boil;
 • கோரைவகை 4. Sedge;
 • கோமேதக வகை. (S.I.I, viii, 53.) Sardonyx;
 • சிலந்திப்பூச்சி. சிலந்தி யுண்பதோர் குரங்கின்மேல் (கம்பரா. பஞ்சசேனா.1). Spider;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • s. a spider, சிலந்திப்பூச்சி; 2. a pimple, a small boil, கொப்புளம்; 3. an ulcer a venereal boil, கிரந்திப்புண். (Sans.) 1. sedge, கோரைவகை; 2. golden-blossomed pear tree, மரவகை. சிலந்திக் கூடு, cob-web. சிலந்திநூல், spider's thread. சிலந்தி புறப்பட, to break out as ulcers. சிலந்தியரிசி, little bulbs of the root of கோரை plant which are eatable. நரம்புச் சிலந்தி, guinea-worm, ulcer. புலிமுகச்சிலந்தி, a tarantula. முலைச்சிலந்தி, மார்புச்--, an ulcer in a woman's breast.

வின்சுலோ
 • [cilnti] ''s.'' A spider, சிலந்திப்பூச்சி. 2. A pimple, a small boil, or imposthume, கொப்புளம். 3. An ulcer, a venereal boil, கிர ந்திப்புண். ''(c.)'' 4. ''[vul.]'' A fragrant flower tree, ஓர்மரம்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. cf. granthi. 1. Pimple,small boil; கொப்புளம். 2. [M. cilanni.]Abscess, ulcer, venereal boil; விஷக்கட்டி. 3.(Nāṭya.) A hand-pose expressive of the emotions of men; அபிநயத்துக்குரிய ஆண்கையுள் ஒன்று.(சிலப். பக். 92, ft.)
 • n. < šilīndhra. 1. Panicled golden-blossomed pear tree, s. tr.Ochnasquarrosa; மரவகை. 2. Small-leaved golden-blossomed pear tree; கருஞ்சிலந்தி. 3. Ediblesedge. See சிலந்தியரிசி. 4. Sedge; கோரைவகை.
 • n. < சிலம்பி. [M. cilanni.]Spider; சிலந்திப்பூச்சி. சிலந்தி யுண்பதோர் குரங்கின்மேல் (கம்பரா. பஞ்சசேனா. 1).
 • n. Sardonyx; கோமேதகவகை. (S. I. I. viii, 53.)