தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  சிறுபிள்ளைத் தன்மை ; சிறுசேமிப்பு ; சொந்த நிதிகள் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • பண்டைக்காலத்துள்ள ஒருவகை உத்தியோகஸ்தர். (M. E. R. p. 97, 1913.) 1. An inferior grade of officials, in olden days;
 • கணிகையுள் ஒரு பிரிவினர். (சிலப். 14, 167, உரை.) 2. A class of dancing-girls;
 • . 2. Small savings. See சில்வானம், 2. சிறுதனந் தேடுவள் (தண்டலை. 95).
 • சொந்த நிதி. உடையார் ஸ்ரீராஜராஜதேவர் சிறுதனத்துக் கொடுத்த பொன்னின் தட்டம் (S. I. I. ii, 3). 1. Private treasure;
 • சிறுபிள்ளைத்தன்மை. Loc. Childishness;

வின்சுலோ
 • ''s.'' Mediocrity, small fortune. ''(R.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. < id. + தன்-மை.Childishness; சிறுபிள்ளைத்தன்மை. Loc.
 • n. < id. + dhana.1. Private treasure; சொந்த நிதி. உடையார் ்ரீராஜராஜதேவர் சிறுதனத்துக் கொடுத்த பொன்னின்தட்டம் (S. I. I. ii, 3). 2. Small savings. Seeசில்வானம், 2. சிறுதனந் தேடுவள் (தண்டலை. 95).
 • n. < சிறு-மை +. 1.An inferior grade of officials, in olden days;பண்டைக்காலத்துள்ள ஒருவகை உத்தியோகஸ்தர்.(M. E. R. p. 97, 1913.) 2. A class of dancing-girls; கணிகையுள் ஒரு பிரிவினர். (சிலப். 14, 167,உரை.)