தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • துப்பாக்கியிலிடுந் தக்கை. (யாழ். அக.) Ramrod;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. Ramrod; துப்பாக்கியிலிடுந் தக்கை. (யாழ். அக.)