தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • தொந்தரை. (யாழ். அக.) Trouble;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. Trouble;தொந்தரை. (யாழ். அக.)