தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    சந்திரகலை தோன்றும் அமாவாசை நாள் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • சந்திரகலைதோன்றும் அமாவாசை நாள். (சூடா.) The first day of the new moon when it rises with a scarcely visible crescent;

வின்சுலோ
  • [ciṉīvāli] ''s.'' The night or morning preceeding the new moon, when it rises scarcely visible, சந்திரனொருகலைதெரியுமிரா; [''ex'' சினி, a digit, ''et'' வல, to contain.] W. p. 925. SINEEVALA.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < sinīvālī. Thefirst day of the new moon when it rises with ascarcely visible crescent; சந்திரகலைதோன்றும்அமாவாசை நாள். (சூடா.)