தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கெந்தலவணம். (யாழ். அக.) Kentalavaṇam, a mineral salt;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • VI. v. t. carve, paint, make fancy work, சித்திரம் எழுது; 2. speak elegantly, சித்திரமாய்ப் பேசு.

வின்சுலோ
  • [cittiri] க்கிறேன், த்தேன், ப்பேன், க்க, ''v. a.'' To paint, carve, or make fancy work- as flowers, pictures, statues, &c., சித்திரமெ ழுத. 2. ''(fig.)'' To use beautiful imagery, or figurative description in language, to paint in words, சித்திரமாய்ப்பேச. 3. To speak art fully, வஞ்சகமாய்ப்பேச.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. Kentalavaṇam, amineral salt; கெந்தலவணம். (யாழ். அக.)