தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    சூரியன் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • [அழகிய தேரையுடையவன்] சூரியன். (சங். அக.) Sun, as riding in a beautiful chariot;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < citra + ratha. Sun, as riding in a beautiful chariot;[அழகிய தேரையுடையவன்] சூரியன். (சங். அக.)