தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கோயில் விளக்குவகை. (பரத. ஒழிபி. 41-43). A kind of temple lamp;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < சிங்கம் +. Akind of temple lamp; கோயில் விளக்குவகை.(பரத. ஒழிபி. 41-43.)