தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  சிக்குப்படுதல் ; இறுகுதல் ; அகப்பட்டுக்கொள்ளுதல் ; கிடைத்தல் ; இளைத்தல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • கிடைத்தல். தரிப்பிடந்தான் தெருவாச் சிக்கினதும் (தனிப்பா. i, 323, 18). 4. To be obtained;
 • இளைத்தல். (சூடா.) To become lean or emaciated;
 • சிக்குப் படுதல். 1. To become entangled, complicated;
 • இறுகுதல். புயஞ் சிக்கயாத்தபின் (பாரத. வாரணா. 5). 2. To be tightened, as a knot;
 • ஒன்றனுள் அகப்படுதல். பொதிந்து சிக்க மறையக் காப்பின் (சீவக. 1890). 3. [T.M. cikku.] To be caught, ensnared;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • 5 v. intr. < K. sikku.1. To become entangled, complicated; சிக்குப்படுதல். 2. To be tightened, as a knot; இறுகுதல். புயஞ் சிக்கயாத்தபின் (பாரத. வாரணா. 5). 3.[T. M. cikku.] To be caught, ensnared; ஒன்றனுள் அகப்படுதல். பொதிந்து சிக்க . . . மறையக்
  -- 1400 --
  காப்பின் (சீவக. 1890). 4. To be obtained; கிடைத்தல். தரிப்பிடந்தான் . . . தெருவாச் சிக்கினதும்(தனிப்பா. i, 323, 18).
 • 5 v. intr. < T. cikku.To become lean or emaciated; இளைத்தல். (சூடா.).