தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • குறிஞ்சித்திறந்து ளொன்று. (யாழ். அக.) A mode in kuṟici-t-tiṟam;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
குறிஞ்சித்திறத்தில்ஒன்று.

வின்சுலோ
  • [cāvkṉkuṟiñci] ''s.'' A kind of melo dy used in mountainous districts, குறிஞ்சித் திறத்தினொன்று. (திவா.)

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n.< சாவகன் +. (Mus.) A mode in kuṟiñci-t-tiṟam;குறிஞ்சித்திறத்து ளொன்று. (யாழ். அக.)