தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    திறமை ; பூப்படைதல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • திறமை. 1. Skill, ability ;
  • இருதுவாகை. (J.) 2. [T. Samarta.] Pubescence of a girl ;

வின்சுலோ
  • [cāmarttiyam] ''s.'' [''in the first two meanings,'' சாமார்த்தியம்.] Skill, cleverness, capacity, வல்லமை. 2. Power, strength, ability, பலம். 3. Fitness, suitableness, competency, ஏற்றதிறம். W. p. 919. SA MARTHYA. 4. ''[prov.]'' Female puberty, as சாமத்தியம், பக்குவம்; [''ex'' சமர்த்து.]

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < sāmar-thya. 1. Skill, ability; திறமை. 2. [T. samar-ta.] Pubescence of a girl; இருதுவாகை. (J.)