தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • சபலபுத்தி. Colloq. Fickleness;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. same as சபலம்; fickleness.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < cāpalya. Fickleness; சபலபுத்தி. Colloq.