தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    இனத்தாரும் , உறவினரும் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • சாதியாரும் பந்துக்களும். Colloq. Fellow members of a caste, relatives;

வின்சுலோ
  • ''s.'' Tribe and kindred. ''(c.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +. Fellowmembers of a caste, relatives; சாதியாரும் பந்துக்களும். Colloq.