தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    முருகக்கடவுள் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • முருகக்கடவுள். (இலக்.அக.) Skanda;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < Ṣāṇmā-tura. Skanda; முருகக்கடவுள். (இலக். அக.)