தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  சாணி ; சாணைக்கல் ; சந்தனக்கல் ; தழும்பு ; நாராலாகிய பொருள் ; சாதிலிங்கம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • தழும்பு. சாணந் தின்ற சமந்தாங்கு தடக்கை (மதுரைக்.593). Scar;
 • சாதிலிங்கம். (மூ.அ.) Vermilion;
 • நாராலாகிய பொருள். (நன். 266, மயிலை.) Article made of fibres;
 • சாணி. Cow-dung;
 • . 1. See சாணைக்கல். (சது.)
 • சந்தனக்கல். (பிங்.) 2. Stone for grinding sandalwood;
 • சணற்கயிறு. இறுக்கின சரணமும் கட்டின கச்சும் (திவ். திருநெடுந். 21, வ்யா. பக். 170). Flaxen cord;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • சாணகம், s. cow-dung; 2. a whet-stone, சாணைக்கல். சாணகச்சாறு, the mixture of the five products of a cow, பஞ்சகவியம், சாணமுதலை, சாணாகமுதலை, an inferior, harmless kind of alligator.
 • s. a scar; 2. an article made of fibres; 3. vermilion.

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
ஆப்பி, சாணைக்கல்.

வின்சுலோ
 • [cāṇam] ''s.'' Dung of cows or buffaloes --as சாணகம். ''(c.)'' 2. W. p. 837. S'AN'A. A whet stone, a hone, a grind stone, சா ணைக்கல்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. prob. chagaṇa. [M.cāṇam.] Cow-dung; சாணி.
 • n. < šāṇa. 1. Seeசாணைக்கல். (சது.) 2. Stone for grindingsandalwood; சந்தனக்கல். (பிங்.)
 • n. prob. kiṇa. Scar;தழும்பு. சாணந் தின்ற சமந்தாங்கு தடக்கை (மதுரைக். 593).
 • n. prob. šāṇa. Articlemade of fibres; நாராலாகிய பொருள் (நன். 266,மயிலை.)
 • n. Vermilion; சாதிலிங்கம்.(மூ. அ.)
 • n. cf. சாணல். Flaxen cord;சணற்கயிறு. இறுக்கின சாணமும் கட்டின கச்சும்(திவ். திருநெடுந். 21, வ்யா. பக். 170).