தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • சபைக்கோழை. Loc. One who is nervous in company or assembly. See

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < சவை+. One who is nervous in company orassembly. See சபைக்கோழை. Loc.