தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • தடுமல். Cold, catarrh;

வின்சுலோ
  • ''s.'' Disease arising from the influence of the cold humors in the body, சலுப்பு. 2. ''(c.)'' Cold, catarrh, தடிமல். See தோஷம்.
  • [cltōṣm] ''s.'' A cold, a catarrh. See சலம்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +.Cold, catarrh; தடுமல்.