தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  அசைவு ; அசையும் பொருள் ; உயிர் ; நடை ; இயங்குதிணை ; மூச்சு ; காண்க : சரராசி ; சஞ்சலம் ; அம்பு ; ஐந்து ; திப்பிலி ; காண்க : நாணல் ; மணிவிடம் ; மாலை ; கொத்து ; நீர் ; கூரைச்சரம் ; நீர்நிலை ; இசைச்சுரம் ; போர் ; தனிமை ; காண்க :கொறுக்கச்சி கூதிர்காலம் ; அம்புக்கூடு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • ஐந்து. (தைலவ. தைல. 85.) 2. Five, as the number of Kāma's arrows;
 • திப்பிலி. உபகுஞ்சிகை சரம் (தைலவ. தைல. 66). 3. Long pepper;
 • . 4. Kaus. See நாணல். (சூடா.)
 • . 5. European bamboo reed. See கொறுக்கச்சி. (பிங்.)
 • . See சரத்ருது. (பிங்.)
 • மணிவடம். (பிங்.) 1. String of pearls, gems, etc.;
 • சுவாசம். சரமியங்குதோ விலையேவென (தனிப்பா. i, 332,37). 4. Breath;
 • இயங்குதிணை. (பிங்.) 3. Category of movables;
 • நடை. (பிங்.) 2. Moving, going;
 • அசைவு. 1. Stirring;
 • மாலை. Loc. 2. Wreath of flowers;
 • கொத்து. 3. Bunch, cluster;
 • கூரைச்சரம். 4. Beams in a roof, rafter;
 • நீர். ஒழியாச்சரமே பொழிந்து (சிவப். பிரபந். வெங்கைக்கலம். 84). 5. Water;
 • . See சரசு. (W.)
 • இசைச்சுரம். பாடு மென்மைச் சரங்கொடு (திருவாலவா. 57, 31). Musical note;
 • யுத்தம். (சூடா.) War, battle, fight;
 • தனிமை. (பிங்.) Loneliness;
 • அம்பு. குனிசிலைச் சரத்தால் (கம்பரா. வேள்வி. 9). 1. Arrow;
 • . 5. (Astrol.) See சரராசி. வில்லுஞ் செழுஞ்சரமும் (விதான. தீவினை. 8).
 • சஞ்சலம். மென்மைச்சரங் கொடுஞ்சரம்போற் றைப்பச் சரங்கொண்டாள் (திரு வாலவா. 57, 31). 6. Restlessness, fickleness;
 • . 7. (Astron.) Ascensional difference. See சரகண்டம். (W.)

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • s. motion, அசைவு; 2. a moving or living being; 3. breath, சுவாசம்; 4. a row of things, a string of beads etc. மணிவடம்; 5. an arrow, அம்பு; 6. beams in a roof, கூரைச்சரம்; 7. long pepper, திப்பிலி; 8. a bunch, a cluster; 9. water, நீர்; 1 same as சரசு; 11. war, battle, போர். சரகாண்டம், a quiver, அம்புக்கூடு. சரக்கொன்றை, Indian laburnum, cassia fistula (as the flower having clustes.) சரங்கட்ட, to make a garland or wreath of flowers. சரசாஸ்திரம், சரநூல், science of foretelling events by observing the breath from the nostrils. சரந்தொடுக்க, to make a wreath; 2. to shoot arrows. ஒருவன்மேல் சரந்தொடுக்க, to shoot arrows at one, to asperse one's character, to run down upon a person. சரப்பளி, சரப்பணி, see separately. சரதல்பம், a bed of arrow. சரமாரி, சரவருஷம், a shower of arrows. சரமாலை, a wreath of flowers tied or strung singly. சரம்பார்க்க, to foretell by observing the breath of nostrils. சரம்விட, to shoot with arrows, to dart arrows. சரவன், a bowman as having arrows. சரவாணி. சரவியம், a target or aim for arrows. சராசரம், சரமசரம், movable and immovable things. சராஸ்தி, movable property. அசரம், immovable things.
 • s. loneliness, தனிமை.

வின்சுலோ
 • [caram] ''s.'' Motion, locomotion, அசைவு. 2. A living or moveable being--opposite to அசரம். W. p. 318. CHARA. ''(p.)'' 3. The passage or flowing of the breath in con nection with the art of foretelling by it, சுவாசநடை. 4. The breath, சுவாசம். 5. One of the three air vessels of the body, ac cording to the yoga philosophy, sacred to the god of fire. See இடைகலை and பிங்கலை. 6. ''(Sa. Sarat, thread.)'' A string of beads or pearls, &c., மணிவடம். 7. Wreaths of flowers tied or strung singly, பூமாலை. 8. Series, concatenation, கோவை. 9. W. p. 831. SARA. An arrow, அம்பு. ''(c.)'' 1. ''(M. Dic.)'' The நாணல் reed. 11. The கொறுக்கை rush. 12. ''[prov.]'' Ailment, hurt, நோவு. ''(Limited.)'' 13. ''[in astron.]'' Versed sine of an arc. 2. Ascensional difference. 14. W. p. 97. SARAS. A tank, pond, தடாகம்--as in சரோருகம், சரோசம். வாயிலேசரமோ. Have you pain in the mouth? (Why can't you speak?)

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. < cara. 1. Stirring; அசைவு.2. Moving, going; நடை. (பிங்.) 3. Cate-gory of movables; இயங்குதிணை. (பிங்.) 4.Breath; சுவாசம். சரமியங்குதோ விலையோவென(தனிப்பா. i, 332, 37). 5. (Astrol.) See சரராசி.வில்லுஞ் செழுஞ்சரமும் (விதான. தீவினை. 8). 6.Restlessness, fickleness; சஞ்சலம். மென்மைச்சரங்கொடுஞ்சரம்போற் றைப்பச் சரங்கொண்டாள் (திருவாலவா. 57, 31). 7. (Astron.) Ascensional difference. See சரகண்டம். (W.)
 • n. < šara. 1. Arrow; அம்பு.குனிசிலைச் சரத்தால் (கம்பரா. வேள்வி. 9). 2. Five,as the number of Kāma's arrows; ஐந்து. (தைலவ.தைல. 85.) 3. Long pepper; திப்பலி. உபகுஞ்சிகை சரம் (தைலவ. தைல. 66). 4. Kaus. Seeநாணல். (சூடா.) 5. European bamboo reed.See கொறுக்கச்சி. (பிங்.)
 • n. < šarad. See சரத்ருது. (பிங்.)
 • n. < sara. 1. String ofpearls, gems, etc.; மணிவடம். (பிங்.) 2. Wreathof flowers; மாலை. Loc. 3. Bunch, cluster;கொத்து. 4. Beams in a roof, rafter; கூரைச்சரம்.5. Water; நீர். ஒழியாச்சரமே பொழிந்து (சிவப்.பிரபந். வெங்கைக்கலம். 84).
 • n. < saras. See சரசு. (W.)
 • n. < Pkt. sara < svara. Musical note; இசைச்சுரம். பாடு மென்மைச் சரங்கொடு(திருவாலவா. 57, 31).
 • n. < samara. War, battle,fight; யுத்தம். (சூடா.)
 • n. Loneliness; தனிமை. (பிங்.)