தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    அடைக்கலம் ; பாதம் ; காண்க : அம்மையார்கூந்தல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • . See சரணம், 1. தனிச்சரண் சரணாமென (திருவாச. 30, 6).
  • . Seeta's thread. See அம்மையார்கூந்தல். (தைலவ. தைல. 14.)
  • . See சரணம். 1. நாகணைமிசை நம்பிரான் சரணே (திவ். திருவாய். 5, 10, 11).

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. contr. of சரணம்.

வின்சுலோ
  • [caraṇ] ''s.'' [''a contraction of'' சரணம்.] Foot of a great person, for the person himself, பாதம். 2. Refuge, asylum, protection, அ டைக்கலம். ''(p.)'' சரணேசரண். Your foot alone are my refuge.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < caraṇa. See சரணம், 1.நாகணைமிசை நம்பிரான் சரணே (திவ். திருவாய். 5,10, 11).
  • n. < šaraṇa. See சரணம், 1.தனிச்சரண் சரணாமென (திருவாச. 30, 6).
  • n. Seeta's thread. See அம்மையார்கூந்தல். (தைலவ. தைல. 14.)