தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  வெற்றி ; சூரியன் ; காண்க : காசநோய் ; சிதைவு ; சருக்கரை ; ஆம்பல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • சர்க்கரை. (சூடா.) Sugar;
 • ஆம்பல். (மூ. அ). Indian water-lily;
 • சூரியன் (அக. நி.) 2. Sun;
 • கூட்டம். (உரி. நி.) 1. Collection, assembly;
 • சிதைவு. (W.) 2. Waste loss;
 • மாலை (அக. நி.) 2. Garland;
 • . See சயரோகம் சயந்தான் பிரமேகம் (விநாயகபு. 69, 92).
 • தானாக. சயமே யடிமை தலைநின்றார் (திவ். திருவாய். 8, 10, 2). Of one's own accord;
 • வெற்றி. தண்ணீர்ப்பந்தர் சயம்பெறவைத்தும் (திருவாச. 2, 58). 1.Triumph, victory;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • s. (ஜயம்) victory, triumph, see செயம்; 2. (க்ஷயம்) consumption, phihtsis, சயரோகம்; 3. waste, loss; 4. (adv.) of one's own accord; 5. an assembly; 6. a garland; 7. the waterlily, ஆம்பல். சயசய, interj. success and prosperity. hail! சயை, Durga.

வின்சுலோ
 • [cayam] ''s.'' Triumph, victory, success, tone, virtue, vigour--as செயம், வெற்றி. W. p. 341. JAYA. 2. The sun, இரவி. 3. Coarse sugar, சருக்கரை. (Compare விசயம்.) 4. The water-lily, ஆம்பல். 5. Collection, assemblage, multitude, கூட்டம். W. p. 318. CHAYA. 6. A garland, மாலை. 7. The hand, கை. W. p. 831. S'AYA. 8. ''(c.)'' Con sumption, phthisis, சயரோகம். 9. Waste, loss, சிதைவு. W. p. 262. KSHAYA. தருமமேசயம். Virtue is victory; the right will triumph.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. < jaya. 1. Triumph,victory; வெற்றி. தண்ணீர்ப்பந்தர் சயம்பெறவைத்தும்(திருவாச. 2, 58). 2. Sun; சூரியன். (அக. நி.)
 • n. < caya. 1. Collection,assembly; கூட்டம். (உரி. நி.) 2. Garland; மாலை.(அக. நி.)
 • n. < kṣaya. 1. See சயரோகம்.சயந்தான் பிரமேகம் (விநாயகபு. 69, 62). 2. Waste,loss; சிதைவு. (W.)
 • adv. < svayam. Of one'sown accord; தானாக. சயமே யடிமை தலைநின்றார்.(திவ். திருவாய். 8, 10, 2).
 • n. < விசயம். Sugar; சர்க்கரை.(சூடா.)
 • n. prob. jalē-šaya. Indianwater-lily; ஆம்பல். (மூ. அ.)