தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  தட்டை ; தட்டையானது ,உள்ளீடின்மை ; பதர் ; மடையன் ; கெட்டவன் ; சப்பை ; சிறகு .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • சிறகு. Colloq. 8. Wing;
 • . 7. See சப்பை, 6. (W.)
 • கெட்ட-வன்-வள்-து. Loc. 6. Bad person or thing;
 • மடையன். Loc. 5. [Tu. cappaṭe.] Empty, shallow person;
 • பதர். (W.) 4. Chaff, empty grains;
 • உள்ளீடின்மை. 3. Emptiness, hollowness;
 • தட்டையானது. 2. Anything flat;
 • தட்டை. 1. Flatness;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • s. that which is flat, தட்டையானது; 2. the shoulder blade, தோட்பட்டை; 3. a wing, சிறகு; 4. a stupid, useless person, மடையன்; 5. chaff, பதர். சப்பட்டையரம், a flat file. சப்பட்டைவாக்கு, indecent talk; the flat side as of a plank.

வின்சுலோ
 • [cappaṭṭai] ''s. [vul.]'' Any thing flat, சப்பளிந்தது. ''hence.'' 2. The shoulder blade, தோட்பட்டை. 3. A wing--as செம்பட்டை, சிறகு. W. p. 32. CHAPAT'A, and ''Charpat'a [from Charpa a Sautra root,'' to be flat or low.] 4. Empty grains, mere husk, பதர். 5. ''(fig.)'' An empty, shallow person; one of no capacity, மடயன். ''(c.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. < carpaṭa. 1.Flatness; தட்டை. 2. Anything flat; தட்டையானது.3. Emptiness, hollowness; உள்ளீடின்மை. 4.Chaff, empty grains; பதர். (W.) 5. [Tu. cap-paṭe.] Empty, shallow person; மடையன். Loc.6. Bad person or thing; கெட்ட-வன்-வள்-து. Loc.7. See சப்பை, 6. (W.) 8. Wing; சிறகு. Colloq.