தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • மான், அகங்காரம், பஞ்சதன்மாத்திரை என்னும் ஏழுதத்துவங்கள் (சித். சா. ஞான.10.) The seven principles in metaphysics, viz., mān, akaṅkāram, paca-taṉmāttirai;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < saptan+. (Šaiva.) The seven principles in metaphysics, viz.māṉ, akaṅkāram, pañca-taṉ-māttirai; மான், அகங்காரம், பஞ்சதன்மாத்திரைஎன்னும் ஏழுதத்துவங்கள். (சித். சா. ஞான. 10.)