தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • மாதாகோயிலின் முதன்மை ஸ்தானீகன். R. C. Churchwarden;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < sabhā +. [M. sabhāmūppan.] Churchwarden; மாதாகோயிலின் முதன்மை ஸ்தானீகன். R. C.