தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • ஒருவன் பிறந்த நட்சத்திரம். Natal star;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n.< id. +. Natal star; ஒருவன் பிறந்த நட்சத்திரம்.