தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    சந்தனம் உரைக்குங் கல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • சந்தனம் அரைக்குங்கல். Stone for grinding sandal;

வின்சுலோ
  • ''s.'' A stone for triturating sandal perfume.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +.Stone for grinding sandal; சந்தனம் அரைக்குங் கல்.