தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    நான்குமுகன் ; அருகன் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • [நான்கு முகங்களையுடையவன்] பிரமன். சதுர்முகன் றாதையென்றுந்தீபற (திருவாச.14,6). Lit., the four-faced. 1. Brahmā;
  • அருகன். (சூடா.) 2. Arhat;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
சதுமுகன்.

வின்சுலோ
  • --சதுராளன், ''s.'' Brahma, பிரமன்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < catur +. Lit., the four-faced. [நான்கு முகங்களையுடையவன்] 1. Brahmā; பிரமன். சதுர்முகன் றாதையென் றுந்தீ பற (திருவாச. 14, 6). 2. Arhat; அருகன். (சூடா.)