தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    ஒரு மருந்துப்பூண்டுவகை ; ஓமம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • . 1. See சதகுப்பி, 1. (பதார்த்த. 1046.)
  • . 2. See சதகுப்பி, 2. (w.)

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. 1. See சதகுப்பி, 1. (பதார்த்த. 1046.) 2. See சதகுப்பி, 2. (W.)