தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  மரச்சட்டம் ; கம்பியிழுக்குங் கருவி ; நகையின் உம்மச்சு ; மேல்வரிச் சட்டம் ; நியாய ஏற்பாடு ; செப்பம் ; நேர்மை ; ஆயத்தம் ; புனுகுபூனையிடமிருந்து எடுக்கப்படும் நீர்மப் பொருள் ; மாணிக்கவகை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • நேர்மை. சட்டமாய்ப் பேசி (இராமநா. உயுத். 53) 7. Exactness, precision, accuracy, neatness, nicety, propriety;
 • நியாய ஏற்பாடு. சட்டஞ்செய் துலகைத் திட்டஞ் செய்பவர்போல் (புலவராற்). 6. Rule, order; law, regulation especially written;
 • எழுதுதற்கு மாதிரிகையாயமைந்த மேல்வரிச்சட்டம். 5. Plan, model;
 • எழுதும் ஓலை. 4. Ola used for writing;
 • நகையின் உம்மச்சு. 3. Socket in a jewel for insetting gems;
 • கம்பியிழுக்குங் கருவி. 2. Perforated metallic frame for drawing wire;
 • மரச்சட்டம். 1. Wooden frame;
 • மாணிக்கவகை. மாணிக்கம் சட்டமும் இலைசுனியும் ஒன்றும் உட்பட (S.I.I.ii, 430, 32). 12. A kind of ruby;
 • நேர்மை. சட்டமாய்ப் பேசி (இராமநா. உயுத். 53). 8. Exactness, precision, accuracy, neatness, nicety, propriety;
 • ஆயத்தம். Loc. 9. cf. siddha. Readiness;
 • . 10. Sac or gland in the anal pouch of the civet cat. See புனுகுச்சட்டம்.
 • புனுகுப் பூனையின் உறுப்பிலிருந்து எடுக்கப்படும் திரவப்பொருள். 11. Fluid extracted from the sac of a civet cat;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • s. a wooden frame of a window, picture, etc, மரச்சட்டம்; 2. a rule, order, ஏற்பாடு; 3. exactness, neatness, plan, model, formula, திட்டம்; 4. a copy written by pupils, எழுது மோலை; 5. sac or gland in the anal pouch of the civet cat; the fluid from the sac; 6. excellence, superiority; 7. a kind of ruby. அந்த ஊர்ச் சட்டம் அப்படி, such is the fashion or custom of that place. அவன் வைத்ததே சட்டம் (அவன் இட் டதே சட்டம்) his word is law and gospel. சட்டங்கட்ட, --பண்ண, to fix a rule, regulate order. சட்டங் கொழிக்க, to talk in a high strain, to talk big words. சட்டசபை, --ஸபை --நிரூபண சபை, legislative council, சட்ட நிர்மாண ஸபை. சட்டதிட்டம், accuracy, code of regulation. சட்டந் தட்ட, to extract the unctuous fluid from the dried sac of the civet cat. சட்டந் திருத்த, to correct the writings of boys. சட்டந் தைக்க, to frame, to enclose in a frame. சட்டப்பரம்பு, a harrow, a drag. சட்டப்பலகை, a board frame; 2. a flat ruler. சட்டமாய், handsomely, symmetrically, properly, well. இது சட்டமாயிருக்கிறது, this is wellordered, regulated, arranged. சட்டமிட, to dictate, to issue orders. சட்டம்எழுத, to learn to write copy. சட்டம் எழுதிக்கொடுக்க, to set a writing copy. சட்டம் பார்க்க, to look over the writing of school boys. சட்டம்பி, சட்டம்பியார், a schoolmaster, a teacher; 2. a master. சட்டம் பிள்ளை, சட்டம்பிப் பிள்ளை, சட் டாம் பிள்ளை, a monitor. சட்டம் வார, to remove the ribs in the palm leaf and make it fit to write on. சட்ட ரீதியான உபாயங்கள், constitutional methods. சட்ட வட்டம், neatness, fineness. சட்டவளை, cross beams. சட்டவாள், a large saw fixed in a frame. இருப்புச் சட்டம், an iron bar; 2. an iron plate round a wheel. குறுக்குச் சட்டம், a transom or cross bar of a window. நெடுஞ் சட்டம், the long frame of a window etc.

மெக்ஆல்பின் அகராதி - David W. McAlpin Dictionary
 • caTTam சட்டம் frame(work); rule; law, act

வின்சுலோ
 • [cṭṭm] ''s.'' A wooden frame, மரச்சட் டம். 2. Rule, order, regulation, ''especially'' written rule, &c., ஏற்பாடு. 3. A copy, com monly a double ola, either written or in tended for writing, எழுதுஞ்சட்டம். 4. Ex actness, precision, accuracy, neatness, nicety, propriety, திட்டம். 5. Formula, plan, model, delineation, projection, மாதிரிச் சட்டம். 6. Bag in the civet cat, புனுகு சட்டம். ''(c.)'' இப்பொழுது புதுச்சட்டமாய் நடக்கிறது. Matters are now ordered according to a new rule. இதுசட்டமாயிருக்கிறது. This is neat and fine.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. [T. tcaṭṭamu, K. caṭṭa,M. caṭṭam.] 1. Wooden frame; மரச்சட்டம்.2. Perforated metallic frame for drawing wire;கம்பியிழுக்குங் கருவி. 3. Socket in a jewel forinsetting gems; நகையின் உம்மச்சு. 4. Ola usedfor writing; எழுதும் ஒலை. 5. Plan, model;எழுதுதற்கு மாதிரிகையாயமைந்த மேல்வரிச்சட்டம். 6.Rule, order, law, regulation especially written;நியாய ஏற்பாடு. சட்டஞ்செய் துலகைத் திட்டஞ் செய்பவர்போல் (புலவராற்.). 7. Excellence, superiorquality; செப்பம். சட்டமாதவன் (விநாயகபு. 67, 20).8. Exactness, precision, accuracy, neatness,nicety, propriety; நேர்மை. சட்டமாய்ப் பேசி (இராமநா. உயுத். 53). 9. cf. siddha. Readiness; ஆயத்தம்.Loc. 10. Sac or gland in the anal pouch ofthe civet cat. See புனுகுச்சட்டம். 11. Fluidextracted from the sac of a civet cat; புனுகுப்பூனையின் உறுப்பிலிருந்து எடுக்கப்படும் திரவப்பொருள்.12. A kind of ruby; மாணிக்கவகை. மாணிக்கம்சட்டமும் இலைசுனியும் ஒன்றும் உட்பட (S. I. I. ii,430, 32).