தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    ஞாழல் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • ஞாழல். (மலை.) Cinnamon, Cinnamomum;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. cf. saṅkha-puṣpa. CinnamonCinnamomum; ஞாழல்.(மலை.)