தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    கேழ்வரகு களி .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கேழ்வரகுக்களி. (இந்துபாக. 83.) Ragi porridge;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. ragi porridge கேள்வரகுக் களி.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < T. saṅkaṭi. Ragiporridge; கேழ்வரகுக்களி. (இந்துபாக. 83.)