தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    பசுக் கொடுக்கும் பொருள்களான பால் , தயிர் , நெய் , மூத்திரம் , சாணம் ஆகியவற்றின் சேர்க்கை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கோரோசனை. (மூ. அ.) Bezoar;
  • பால், தயிர், நெய், கோசலம், கோமயம் ஆகிய பசுவினின்று பெறப்படும் பொருள்கள். தீதில் கௌவியங் கூட்டுபு பிசைந்தனர் (சூத. சிவமா. 2, 23). The five choice products of a cow, viz., pāl, tayir, ney, kōcalam, kōmayam;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
  • s. the excretions (five) of the cow used for purification; பால், தயிர், நெய், கோசலம், கோமியம் ஆகிய பஞ்ச கௌவியம்.

வின்சுலோ
  • [kauviyam] ''s.'' The productions of the cow deemed indispensable in ceremonial purifications. See பஞ்சகவ்வியம். W. p. 286. GAVYA.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < gavya.Bezoar; கோரோசனை. (மூ. அ.)