தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  பார்வதி ; காளி ; எட்டு அல்லது பத்து ஆண்டுப் பெண் ; பொன்னிறம் ; கடுகு ; புளி நறளைச் செடி ; துளசி ; பூமி ; ஒரு பண்வகை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • இராகவகை. (பரத. இராக. 104.) 3. (Mus.) A specific melody-type;
 • துளசி. (யாழ். அக.) 1. Sacred basil;
 • பூமி. (யாழ். அக.) 2. Earth;
 • சோகி. (M.M. 238.) Cowry, small white or yellow shell, used as a coin in some parts of India, Cypraea mometa;
 • See புளிநறளை. (மலை.) 6. Bbristly-trifoliate vine.
 • கடுகு. (மலை.) 5. Mustard;
 • பொன்னிறம். (W.) 4. Yellow colour;
 • எட்டு அல்லது பத்து வயதுப்பெண். 3. Young girl of 8 or 10 years;
 • காளி அம்பிகை மாதரி கௌரி (அரிச். பு. துதி.). 2. Kāli;
 • பார்வதி. (திவா) பேருங் கௌரியென் றழைத்தனர் (திருவிளை. விருத்த. 4). 1. Pārvati;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • s. a cowry, கௌரிச்சிப்பி. கௌரிபாத்திரம், --ச்சிப்பி, a large conch or shell used as a vessel.
 • s. a girl of ten years not yet marriageable; 2. Parvathi; 3. Kali; 4. yellow colour, பொன்னிறம்; 5. mustard, கடுகு; 6. bristly trifoliatevine, புளிநறளை.

வின்சுலோ
 • [kauri] ''s.'' A girl ten years old, one in whom menstruation has not commenced, பத்தாண்டுப்பெண். 2. Kali, காளி. 3. Durga, துர்க்கை. 4. Parvati, பார்வதி. (சது.) 5. Yel lowish color, மஞ்சள்நிறம். 6. Mustard, கடுகு. 7. A plant, புளிநறளை Cissus, ''L.'' W. p. 33. GOUREE.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. < gaurī. 1. Sacred basil;துளசி. (யாழ். அக.) 2. Earth; பூமி. (யாழ். அக.)3. (Mus.) A specific melody-type; இராகவகை.(பரத. இராக. 104.)