தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • முப்பது காலாட்களுக்குத் தலைவன். (சுக்கிரநீதி, 73.) Captain of a unit of 30 foot-soldiers;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < gaulmika.Captain of a unit of 30 foot-soldiers; முப்பதுகாலாட்களுக்குத் தலைவன். (சுக்கிரநீதி, 73.)