தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  கூகை ; பட்டாடை ; ஒரு பண் வகை ; விளக்குத்துண்டு ; பாம்பு ; வியாழன் ; சோகி .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • விளக்குத்தண்டு. (பிங்.) Lamp-stand.
 • பண்வகை (சிலப். 6, 35, உரை.) 3. A primary melody-type;
 • கூகை. (பிங்.) 1. Owl;
 • பட்டாடை. (பிங்.) 2. Silk cloth;
 • வியாழன். 3. Jupiter;
 • பாம்பு. 2. Snake;
 • சோகி. 1. Cowry;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • s. a kind of owl, கூகை; 2. silk-cloth, பட்டுச்சீலை; 3. a kind of music, a primary melody-type, ஒரு பண்; 4. (Tamil) a candle-stick, a lampstand, விளக்குத் தண்டு; 5. The third Veda, Sama Veda.

வின்சுலோ
 • [kaucikam] ''s.'' An owl, theகூகை. 2. Silk cloth, பட்டுச்சீலை. W. p. 255. KOU SIKA. 3. A mode of singing--as in மங் களகௌசிகம், ஓர்பண். 4. The third of the four vedas the சாமம், as கோசிகம். 5. (நிக.) A lamp or candle-stick, விளக்குத்தண்டு.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. (யாழ். அக.) 1.Cowry; சோகி. 2. Snake; பாம்பு. 3. Jupiter;வியாழன்.