தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  கோக்கை ; வரிசை ; ஒழுங்கு ; கோத்த மாலை , அணிவடம் ; ஏற்பாடு ; அகப்பொருட்கோவை ; கொடிவகை .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • ஏற்பாது கோத்த கோவை நன்றாயினும் (பாரத. சூது 64). 4. Arrangement, scheme;
 • கோத்தவடம். (பிங்.) 3. String of ornamental beads for neck or waist;
 • வரிசை. 2. Series, succession, row;
 • கோக்கை. கோவையார்வடக் கொழுங்கவடு (கம்பரா. வரைக். 1). 1. Stringing, filing, arranging;
 • அகப்பொருட்கோவை. நற்றமிழ்க்கோவை யுரைபெய்த (பிரமோத். கடவுள். 8). 5. A kind of love-poem;
 • படர்கொடிவகை. (பதார்த்த. 421.) 8. A climbing shrub, Bryonia epigaea;
 • கொடிவகை. கோவையங் கனிநே ரென்ன (திருச்செந். பு. 8, 56). 7. A common creeper of the hedges, Coccinia indica;
 • ஒரு பழைய பொன்னாண்யம். (I. M. P. N. A. 594.) 6. An ancient gold coin;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • கோர்வை, s. see under கோ v.

வின்சுலோ
 • [kōvai] ''v. noun.'' The act of stringing, filing, &c., கோத்தல். 2. ''s.'' Anything strung or filed, a string, கோத்தமாலை. 3. A flower garland, தொடுத்தபூமாலை. 4. A necklace, அணி வடம். 5. A kind of poem--commonly amorous, ஓர்பிரபந்தம். 6. Series, a train, a row, வரிசை. 7. Subjects or matter pro perly arranged, arrangements, தொடர்ச்சிப் பொருள்; [''ex'' கோ, ''v.''] 8. ''[com.]'' The கொவ் வை creeper.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. < கோ-. [T. M. kōva.]1. Stringing, filing, arranging; கோக்கை.கோவை யார்வடக் கொழுங்கவடு (கம்பரா. வரைக். 1).2. Series, succession, row; வரிசை. 3. Stringof ornamental beads for neck or waist; கோத்தவடம். (பிங்.) 4. Arrangement, scheme; ஏற்பாடு.கோத்த கோவை நன்றாயினும் (பாரத. சூது. 64).5. A kind of love-poem; அகப்பொருட்கோவை.நற்றமிழ்க் கோவை யுரைசெய்த (பிரமோத். கடவுள்.8). 6. An ancient gold coin; ஒரு பழையபொன்னாணயம். (I. M. P. N.A. 594.) 7. A common creeper of the hedgesCoccinia indica;கொடிவகை. கோவையங் கனிநே ரென்ன (திருச்செந்.பு.. 8, 56). 8. A climbing shrubBryonia epigæa;படர்கொடிவகை. (பதார்த்த. 421.)