தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • 20 உருப்படி அடங்கிய ஜவுளி மூட்டை. (C. G.) Bale of cloth containing 20 pieces;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < U. kōrja. Bale ofcloth containing 20 pieces; 20 உருப்படி அடங்கியஜவுளி மூட்டை. (C. G.)