தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • நவநாதசித்தருள் ஒருவர். (சது.) A Siddha, one of navanāta-cittar;

வின்சுலோ
  • [kōrkknātr ] --கோரக்கர், ''s.'' One of the celebrated devotees. See சித்தர்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. prob.gō-rakṣa +. A Siddha, one of navanāta-cittar;நவநாதசித்தருள் ஒருவர். (சது.)