தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    இளவரசன் , அரசகுமாரன் ; அரசன் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • அரசகுமரன். கோமகற் பெற்று (பெருங். நரவாண. 7, 36). 1. Prince, son of a king;
  • அரசன். கோமகன் கொற்றங் குறைவின் றோங்கி (சிலப். 30, 6). 2. King;

வின்சுலோ
  • ''s.'' A prince, a king's son, இராசகுமாரன். 2. A king, அரசன்.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +. 1.Prince, son of a king; அரசகுமரன். கோமகற்பெற்ரு (பெருங். நரவாண. 7, 36). 2. King; அரசன். கோமகன் கொற்றங் குறைவின் றோங்கி (சிலப்.30, 6).