தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • ஓர் உண்கலம். Cup, drinking-vessel;

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < Port. copa. [T.kōpa.] Cup, drinking-vessel; ஓர் உண்கலம்.