தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • சமுத்திராப்பழம். (மலை.) A medicinal fruit. See

வின்சுலோ
  • [kōntḷngkāy] ''s.'' As சமுத்திராப்ப ழம். ''(R.)''

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. Amedicinal fruit. See சமுத்திராப்பழம். (மலை.)