தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
  மதிலரண் ; இஞ்சி ; காடு ; பூட்டின் ஓர் உறுப்பு ; வீட்டின் உள்ளிடம் ; இருபத்தொரு மரக்கால் கொண்ட ஓர் அளவை ; நெல்லை உள்ளே பெய்து கட்டிய நெற்கோட்டை ; ஒரு நிலவளவு ; வைக்கோற்போர் ; இலை , புளி முதலியவற்றின் கட்டு ; ஏராளம் ; பரிவேடம் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
 • ஏராளம். 6. Abundance, plenty;
 • மதிலரண். (சூடா.) 1. [T. kōṭa, K. M. kōṭṭa.] Fort, castle, stronghold;
 • இஞ்சி. (தைலவ. தைல. 851.) 2. Ginger plant. See
 • காடு. (பிங்.) 3. Jungle;
 • பரிவேடம். சந்திரனோர் கோட்டை கட்டிக் கொண்டிருந்தகோலமென்ன (கொண்டல்விடு. 72). 4. Halo;
 • பூட்டின் ஒருறுப்பு. Loc. 5. Ward of a lock;
 • வீட்டின் உள்ளிடம். (பிங்.) 6. Interior of a house;
 • நெற்குதிர். (நாநார்த்த.) Earthern bin for storing paddy;
 • 21 மரக்கால் கொண்ட ஒரு முகத்தலளவை. 1. [M. kōṭṭa.] Measure of capacity=21 marakkāl;
 • ஒரு நிலவளவு. (I. M. P. Tn. 278.) 2. A land measure;
 • நெல்லை உள்ளேபெய்து கட்டிய வைக்கோற்புரி. உலவாக்கோட்டை (திருவாலவா. 50, 13). 3. A straw-covering with paddy stored in;
 • வைக்கொற்போர். வாரிக்களத்தடிக்கும் வந்து பின்பு கோட்டைபுகும் (தனிப்பா. 8, 4, 3). 4. Stack of straaw or hay;
 • புளி இலை முதலியவற்றின் கட்டு. இலைக்கொட்டை. 5. Bundle, as of tamarind, plantain leaves, etc., enclosed in matting or other covering;

பாப்ரிசிஸ் அகராதி - J.P. Fabricius Dictionary
 • s. a fort, a fortified town, a castle, அரண்; 2. a ring appearing round the sun or the moon, halo, பரிவேடம்; 3 the wards of a lock; 4. the interior of a house. கோட்டை அரணிப்பு, the fortification, bastions. கோட்டைக்காரன், the commander of a fort, the owner of a fort. கோட்டை பிடிக்க, to accomplish a great task (lit. to capture a fort). கோட்டையகழ், a ditch round a fort. கோட்டைவாசல், fort-gate. உட்கோட்டை, the inner castle or citadel. ஆகாசக்கோட்டை கட்ட, to build castles in the air.
 • s. a measure of grain from twenty one to twenty four marcals; 2. a quantity of grain stored in a straw covering; 3. abudance, plenty; 4. a land measure. கோட்டைகட்டி வைக்க, to inclose grain in straw. கோட்டைக்கடன், a loan of money repayable in kind at harvest time. கோட்டைப் போர், hay-stock, a heap of straw.

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
அரண்.

வின்சுலோ
 • [kōṭṭai] ''s. [loc.]'' A measure of grain from twenty-one to twenty-four marcals, முகத்தலளவைக்கோட்டை. 2. A quantity of grain, pepper, &c., stored in a straw covering for export, &c., நென்முதலியவற்றின் கோட்டை.
 • [kōṭṭai] ''s.'' A fort, a castle, a strong hold, அரண். 2. A fortified town, அரணிருக்கை. W. p. 251. KOTTA. 3. A halo, பரிவேடம். ''(c.)'' 4. ''[loc.]'' The wards of a lock, பூட்டினோருறுப்பு.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
 • n. < கோடு-. 1. [M.kōṭṭa.] Measure of capacity = 21 marakkāl;21 மரக்கால் கொண்ட ஒரு முகத்தலளவை. (G. Tn. D.I, 238.) 2. A land measure; ஒரு நிலவளவு. (I. M.P. Tn. 278.) 3. A straw-covering with paddystored in; நெல்லை உள்ளேபெய்து கட்டிய வைக்கோற்புரி. உலவாக்கோட்டை (திருவாலவா. 50, 13). 4.Stack of straw or hay; வைக்கோற்போர். வாரிக்களத்தடிக்கும் வந்து பின்பு கோட்டைபுகும் (தனிப்பா.i, 4, 3). 5. Bundle, as of tamarind, plantainleaves, etc., enclosed in matting or othercovering; புளி இலை முதலியவற்றின் கட்டு. இலைக்கோட்டை. 6. Abundance, plenty; ஏராளம்.
 • n. < kōṭṭa. 1. [T.kōṭa, K. M. kōṭṭa.] Fort, castle, stronghold;மதிலரண். (சூடா.) 2. Ginger plant. See இஞ்சி.(தைலவ. தைல. 851.) 3. Jungle; காடு. (பிங்.)4. Halo; பரிவேடம். சந்திரனோர் கோட்டை கட்டிக்கொண்டிருந்தகோலமென்ன (கொண்டல்விடு. 72). 5.Ward of a lock; பூட்டின் ஓருறுப்பு. Loc. 6. Interior of a house; வீட்டின் உள்ளிடம். (பிங்.)
 • n. Earthen bin forstoring paddy; நெற்குதிர். (நாநார்த்த.)