தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    காண்க : கோடரி .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • . See கோடாலி. (சங்.அக.)

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < kuṭhāra. Seeகோடாலி. (சங். அக.)