தமிழ் - தமிழ் அகரமுதலி
    கையால் செய்தது ; கைத்தொழில் திறம் ; கைத்தொழில் .

தமிழ் லெக்சிகன் - Tamil Lexicon
  • கைத்தொழிற்றிறம். 2. Workmanship;
  • கையாற்செய்தது. 3. That which is wrought by hand;
  • கைத்தொழில். 1. Manual labour, handicraft;

கதிர்வேலு அகராதி -Na Kadirvelu Pillai Dictionary
கைச்செய்கை.

வின்சுலோ
  • [kaivēlai] ''s.'' Manual labor, handicraft, workmanship. 2. Any piece of wrought workmanship.

சென்னைப் பல்கலைக்கழகம் (DSAL)
  • n. < id. +. 1. Manuallabour, handicraft; கைத்தொழில். 2. Workmanship; கைத்தொழிற்றிறம். 3. That which iswrought by hand; கையாற்செய்தது.